assoupdate
gallery activityletter

   Asso
   Update
   Gallery Activity
   0073333

   ข่าวทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

   ดูข่าวทั้งหมด

   Image

   ที่ มท 0903/ว 12

   กรมราชทัณฑ์
   222 ถนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่
   อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

   1 มีนาคม 2545


   เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
   เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง

   อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ มท 0903/ว 70 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544
   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0405/ว 80 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545

   ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 2546 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (31 มีนาคม 2545) สำนักงบประมาณได้ซักซ้อมความเข้าใจในการให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ซึ่งกำหนดให้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย
   ขอแสดงความนับถือ
   (ลงชื่อ) สมบูรณ์ ประสพเนตร
   (นายสมบูรณ์ ประสพเนตร)
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
   อธิบดีกรมราชทัณฑ์


   กองคลัง
   ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
   โทร. 0 2967 3537 - 9
   โทรสาร 0 2967 3537 39
   Image   ที่ นร 0405/ว 80

   สำนักงบประมาณ
   ถนน พระรามที่ 6 กทม. 10400

   18 กุมภาพันธ์ 2545


   เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
   เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์
   อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 165 ลงวันที่ 12 กันยายน 2544

   ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2546 โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2545 (ภายในเดือนมีนาคม 2545) และหากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 ให้ใช้มาตรการ งบประมาณในการปรับลดงบประมาณ และหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไปตั้งจ่ายสำหรับรายการที่มี ความพร้อม และมีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

   บัดนี้ ระยะเวลาใกล้จะสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (เดือนมีนาคม 2545) สำนักงบประมาณจึงใคร่ขอให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจดำเนินการเร่งรัด ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน ไตรมาสที่ 2(ภายในเดือนมีนาคม 2545) อนึ่ง สำหรับรายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด จากสำนักงบประมาณ ขอให้ดำเนินการเร่งรัด ขออนุมัติเงินประจำงวดโดยเร็ว เพื่อ ให้สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นได้ ภายใน ไตรมาสที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
   ขอแสดงความนับถือ
   (ลงชื่อ) พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
   (นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์)
   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


   สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ
   โทรศัพท์ 0 2273 9424, 0 2273 9481
   โทรสาร 0 2273 9483
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   mock1

   การรักษาพยาบาล

   สิทธิการรักษาพยาบาล >>

   สิทธิการรักษาพยาบาล >>
   นอกจากจะดูแลเรื่องสวัสดิการผู้ต้องขังแล้ว เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งยังต้องจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ด้วยตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯ เป็นหน่วยงานที่มีข้อจำกัดมากในการดำเนินการ เรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพราะ :
   1. ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯไม่ได้ดำเนินกิจการร้านค้าฯ (คือ ไม่ได้ขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ต้องขังและญาติ)
   2. ไม่มีการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
   3. ไม่มีการผลิตสินค้าราชทัณฑ์ออกจำหน่าย
   4. การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่จึงทำได้ไม่ดีนัก ยกเว้นในด้านที่สามารถของบประมาณได้

   แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>

   แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>
   ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แบ่งงานแพทย์ออกตรวจเป็น
   • แพทย์ออกตรวจภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • จุดประสงค์ เพื่อทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ส่งมาตรวจทั่วประเทศ และตรวจผู้ต้องขังป่วยที่นอนรักษาตัวภายใน
   • แพทย์ออกตรวจตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่ายทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • จุดประสงค์ เพื่อตรวจผู้ต้องขังที่ป่วย และถ้าอาการหนักทำการส่งต่อ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • แพทย์ออกตรวจคลินิก ณ.อาคารชวนชม
   • จุดประสงค์ ให้บริการประชาชนทั่วไป และครอบครัวกรมราชทัณฑ์ และจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ที่ออกให้ตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่าย

   อุปกรณ์ทันสมัย >>

   อุปกรณ์ทันสมัย >>
   • Dep Curr
   • DOC02
   • Gpo
   • Asso
   • การเยี่ยม
    mini logo

    ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
    33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
    อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
    โทร.: 0-2953-3999

     
    Follow Us :