ที่ 1285/2544

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2 สิงหาคม 2544


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการขอบริจาคดวงตาจากนักโทษประหาร
เรียน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ด้วยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งของ สภากาชาดไทยที่เป็นศูนย์กลาง ในการรับแสดงความจำนงอุทิศดวงตา จากผู้มีกุศลจิต และทำการเก็บรวบรวมดวงตาจาก ผู้อุทิศที่ถึงแก่กรรมส่งมอบให้โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาให้ผู้ป่วย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2508 ปัจจุบันมีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตาไว้กว่า 400,000 ราย แต่จัดเก็บดวงตาได้เพียงประมาณ 3,700 ดวง เท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับดวงตาในขณะนี้มีถึงกว่า 3,000 ราย และต้องรอนานนับปี

คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยมีความเห็นว่า ปัจจุบันมีการประหารชีวิตนักโทษที่ค้ายาเสพติดเป็นจำนวนมาก หากได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมราชทัณฑ์ในการให้ข้อมูลและขอบริจาคดวงตาจาก นักโทษประหาร เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการก็จะเป็น ประโยชน์แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง และนักโทษประหารเหล่านั้นก็จะได้บุญกุศลมหาศาล เมื่อมีนักโทษประหารคนใดยินดีบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย หลังถูกประหารแล้ว ขอให้กรมราชทัณฑ์แจ้งให้ศูนย์ดวงตาทราบภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ศูนย์ดวงตาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บดวงตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมย์ของ ผู้บริจาคดวงตาต่อไป และเมื่อศูนย์ดวงตานำดวงตามาใช้ประโยชน์แล้ว สภากาชาดไทยจะมอบสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ให้แก่ทายาทของผู้ บริจาคจำนวน 1 คนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :