Imageวันแรกที่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการดังนี้.....

วันแรกที่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบประวัติ

ประวัติของผู้ต้องขังจะถูกส่งมาที่เรือนจำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง ลายพิมพ์นิ้วมือ และรูปถ่าย ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยละเอียดพร้อมๆกับ
การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องขัง เป็นคนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. พิมพ์ลายนิ้วมือ

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะนอกจากการสัมภาษณ์แล้ว การพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องขัง เพื่อตรวจสอบกับลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะช่วยยืนยันได้แน่นอนว่าเรือนจำรับ
ผู้ต้องขังไม่ผิดตัว

3. ถ่ายรูป

บางเรือนจำอาจถ่ายรูปผู้ต้องขังในวันแรกที่เข้ามา แต่บางเรือนจำอาจรอทำในวันถัดไป

4. ทำบัญชีฝากของมีค่า

เรือนจำจะเก็บของมีค่าทั้งหมดของผู้ต้องขังไว้ และออกใบรับฝากให้ผู้ต้องขังเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับคืนภายหลัง

5. ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวที่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าเรือนจำ

เจ้าหน้าที่เรือนจำจะตรวจสอบสิ่งของส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามปะปนอยู่ โดยเฉพาะยาเสพย์ติด สิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำได้แก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า สบู่ แปรงและยาสีฟัน เป็นต้น

6. พิจารณาจัดหาที่ๆเหมาะสมที่จะให้ผู้ต้องขังอยู่

โดยทั่วไปแล้วผู้ต้องขังรับใหม่ทุกรายจะถูกจัดไว้ใน แดนแรกรับ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาส ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ มีผู้ต้องขังบางรายที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ก็จะส่งไปพักที่สถานพยาบาลของเรือนจำ

สภาพห้องนอนของผู้ต้องขัง ที่อาสาสมัครช่วยงานใน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

สภาพห้องนอนของผู้ต้องขัง ที่อาสาสมัครช่วยงานใน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :